Talentové skúšky

PONUKA ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Denné 4-ročné štúdium Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 55/2016 bolo škole schválených otvorenie 2 tried štvorročných študijných odborov denného štúdia s týmito študijnými odbormi: 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8221 M dizajn, zameranie 11 grafický a priestorový dizajn 8283 M reklamná tvorba 8223 M úžitková fotografia 8296 M grafický dizajn -          informácie o prípravných kurzoch kresby a maľby - LINK -          informácie o zamestnanosti absolventov - LINK -          informácie o našich absolventoch - LINK Denné pomaturitné štúdium 8276 Q produktová tvorba Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné zvládnutie talentových skúšok podľa vopred schválených a zverejnených kritérií. Kalendár termínov spojených s realizáciou…
Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2016/2017 odbor: 8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn             Poradové číslo Kód žiaka stály Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Celkový počet bodov Kód rozhodnutia 1 S36 42 171 213 PT 2 S62 22 190 212 PT 3 S26 18 192 210 PT 4 S69 30 175 205 PT 5 S93 30 158 188 PT 6 S49 30 157 187 PT 7 S87 28 158 186 PT 8 S12 22 163 185 PT 9 S47 30 152 182 PT 10 S45 30 151…
Kritériá na prijatie - 2. kolo KRITÉRIÁ NA PRIJATIE ŽIAKOV DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V PREŠOVE, VODÁRENSKÁ 3 PRE ŠK.ROK 2016/2017 1. Prijímacie skúšky – talentové skúšky sa budú konať v zmysle platnej legislatívyna základe overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania. 2. Riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy stanovila, že do prvého ročníka v druhom kole bude možné na voľné miesta v jednotlivých št. odborochešte prijať: Kód a názov študijného odboru Počet Počet   zapísaných žiakov k 23.5.2016 voľných miest 8261 M propagačná grafika 8 žiakov 10 žiakov 8260 M propagačné výtvarníctvo 10 žiakov 8 žiakov 8221 M 11 dizajn-grafický a priestorový 6 žiakov…
Strana 1 z 6