Druhé kolo talentových skúšok - kritériá

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Vodárenská 3, 080 01 PREŠOV

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE ŽIAKOV DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V PREŠOVE, VODÁRENSKÁ 3

PRE ŠK.ROK 2018/2019

 1. Prijímacie skúšky – talentové skúšky sa budú konať v zmysle platnej legislatívy na základe overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania.
 2. Riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy stanovila, že do prvého ročníka v druhom kole bude možné prijať uchádzačov o štúdium na voľné miesta v jednotlivých št. odboroch podľa schváleného Plánu výkonov pre školský rok 2018/2019:
Kód a názov št. odboru Počet zapísaných žiakov Počet voľných miest pre 2. kolo PS

8221 M 11 dizajn – grafický

a priestorový dizajn

7 2
8296 M grafický dizajn 6 3
8260 M propagačné výtvarníctvo 14 4
8283 M reklamná tvorba 8 1
8261 M propagačná grafika 5 4
SPOLU: 40 14

Poznámka: počet voľných miest je možné z dôvodu zrušenia zápisu do termínu konania 2.kola talentových skúšok upraviť podľa počtu voľných miest vzhľadom na schválený plán výkonov pre školský rok 2018/2019.

 1. Termín skúšky: 19. jún 2018 od 8.00 – 13.15 hod. talentová skúška v budove SUŠ na Vodárenskej ul. č. 3 v Prešove.
 2. Talentová skúška sa skladá z troch častí, obsah druhej a tretej časti talentovej skúšky bude vylosovaný pred začiatkom talentovej skúšky :
  1. 1.časť - Skúška priestorového cítenia (kresba zátišia podľa predlohy),
  2. 2.časť - Skúška figurálno – kompozičného cítenia (farebná figurálna kompozícia podľa vylosovanej                                                                                               témy),
  3. 3.časť - Skúška tvorivosti (zhotovenie priestorovej práce podľa vylosovanej témy).
 3. Materiálne vybavenie:

Okrem materiálu, ktorý pripraví škola, uchádzači na talentovú skúšku prinesú:

ceruzku B6, plastickú gumu, strúhadlo na ceruzu, lepidlo, vodové a temperové farby, 2 štetce, nádobky na vodu a nožnice, funkčné pero, rôzne typy papierov napr.farebný, odporúčame aj pracovný plášť.   6. Kritériá hodnotenia skúšky :

I. Maximálny počet dosiahnuteľných bodov (pozri časti A – E) je285 (255 bodov za povinne hodnotené kritériá + 30 bodov za nepovinné kritériá, napr. výtvarné súťaže) :

 1. Priestorové cítenie - povinné kritérium (max. 75 bodov): kompozícia, zachovanie proporcií – technika kresby, linky - celkový dojem.
 2. Figurálno – kompozičné cítenie - povinné kritérium (max. 75 bodov): základy ľudskej figúry, kompozícia – farebné dotvorenie figúry a témy - celkový dojem.
 3. Tvorivosť - povinné kritérium (max. 75 bodov): kompozícia - nápaditosť, tvorivý prístup, zvládnutie techniky - celkový dojem.
 1. II.Na základe údajov z prihlášky možno dosiahnuť ZA PROSPECH max. 30 bodov :
  1. Výsledky dosiahnuté v 7., 8. a 9. ročníku ZŠ – PROSPECH za každý ročník - povinné kritérium (max. 30 bodov)
  2. za priemerný prospech do 1,50                 + 10 bodov
  3. za priemerný prospech od 1, 51 do 2,00   +   8 bodov,
  4. za priemerný prospech od 2,01 do 2,50   +   6 bodov,
  5. za priemerný prospech od 2,51 do 3,00   +   4 body,
  6. za priemerný prospech horší ako 3,00     +   2 body.
  7. III.Za výsledky vo výtvarných súťažiach - nepovinné kritérium (max. 30 bodov) :

30 bodov za víťazstvo v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach. Ohodnotí sa najviac jedno ocenenie z ostatných 3 rokov, ktorého kópiu overenú ZŠ podpisom a pečiatkou je potrebné doložiť k prihláške.

- pridelenie bodov za medzinárodné výtvarné súťaže:

1. miesto: 30 bodov                       2. miesto: 20 bodov                   3. miesto: 10 bodov

- pridelenie bodov za celoslovenské výtvarné súťaže:

1. miesto: 15 bodov                       2. miesto: 10 bodov                   3. miesto: 5 bodov

                                                     Spolu................. maximálne 30 bodov

 1. 7.Žiaci vystupujú počas skúšky a samotného hodnotenia ich prác menovanými členmi komisií anonymne.
 2. 8.Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie skúšky (zisk viac ako 50 % bodov z povinne hodnotených častí skúšky, t.j. 128 bodov a viac) a umiestnenie na postupovom mieste podľa počtu voľných miest zverejnených školou pre 2. kolo TS.

Pri celkovom určovaní poradia pri zhode bodov bude prednostne prijatý uchádzač (-čka), ktorý(-á) na základe výsledkov talentovej skúšky získal (-a) väčší počet bodov (priorita) v týchto častiach skúšky :

 1. najvyššia priorita – skúška priestorového cítenia
 2. najvyššia priorita – skúška tvorivosti
 3. najvyššia priorita – skúška figurálno – kompozičného cítenia
 4. Riaditeľka školy zverejní zoznam s kódovým označením všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov v poradí podľa počtu získaných bodov najneskôr 22. júna 2018 na výveske pri vstupe do školy a na webovom sídle školy http://www.suspo.sk.
 5. V prípade uchádzača o štúdium na strednej škole, ktorý sa zúčastnil v 1. kole na talentových skúškach so zameraním na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v umeleckoremeselných odboroch skupiny 82 na inej škole, kde vyhovel kritériám pre prijatie, ale nebol prijatý pre nedostatok miesta, budeme akceptovať výsledky týchto talentových skúšok a uchádzač sa môže uchádzať o prijatie na miesta v horeuvedených študijných odboroch, ktoré ostali neobsadené v 1. kole prijímacích (talentových) skúšok na našej škole. Takémuto žiakovi bude za každú výtvarnú disciplínu pridelených 46 bodov.V prípade uznania výsledkov talentovej skúšky je potrebné, aby zákonný zástupca k prihláške doložiť notárom overenú fotokópiu rozhodnutia o neprijatí z danej školy, alebo predložil originál a jeho právoplatnosť bude overená riaditeľom prijímajúcej školy (originál bude uchádzačovi obratom vrátený).
 6. V prípade, že sa na rovnaký odbor budú hlásiť viacerí uchádzači, ktorí sa preukážu rozhodnutím o absolvovaní talentovej skúšky na inej škole s umeleckým zameraním, ktorej vyhoveli, alebo úspešne vykonajú prijímaciu skúšku na našej škole, budeme brať do úvahy:
  1. študijné výsledky zo ZŠ (počet bodov pridelených za priemerný prospech na ZŠ),
  2. overené kópie ocenení vo výtvarných súťažiach .
  3. V prípade, že bol uchádzač počas štúdia na základnej škole inak hodnotený ako ostatní žiaci (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), žiadame uviesť túto skutočnosť v prihláške.
  4. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod . Škola môže zabezpečiť vzdelávanie iba uchádzačom s ľahkým stupňom VPU bez štatútu individuálne integrovaného žiaka. Pri realizácii a hodnotení výtvarných úloh sa na uvedené skutočnosti neprihliada.
   1. V prípade, že uchádzač splnil kritériá pre prijatie na štúdium, ale v celkovom poradí odboru, na ktorý sa hlásil, sa umiestnil na nepostupovom mieste, riaditeľka školy si vyhradzuje právo po prerokovaní so zákonným zástupcom, prijať uchádzača na voľné miesto v inom odbore.
   2. V prípade, že nebude v odbore dostatočný počet uchádzačov, riaditeľka školy si vyhradzuje právo daný študijný odbor pre tento školský rok neotvoriť.
   3. Tieto kritériá platia od23. mája 2018.

Prešov 23. mája 2018                                                                  Ing. Katarína Pindešová

                                                                                                               riaditeľka školy