Talentové skúšky - základné informácie

Ponúkame možnosť individuálnych konzultácií a obhliadky školy pre verejnosť po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu a času s vedením školy.

 

V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 SUŠ V PREŠOVE PONÚKA ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH: 

8260 M propagačné výtvarníctvo

8261 M propagačná grafika

8221 M dizajn, zameranie 11 grafický a priestorový dizajn

8283 M reklamná tvorba

8296 M grafický dizajn

V uvedenom šk. roku škola plánuje otvoriť dve triedy s počtom žiakov 54.

 Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné zvládnutie talentových skúšok podľa vopred schválených a zverejnených kritérií.

Kalendár termínov spojených s realizáciou prijímacích skúšok pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

 1.      Zverejnenie kritérií na prijímacie skúšky

T: do 1. 2. 2018                      Z: riaditeľ strednej školy

2.      Odovzdanie prihlášok na štúdium riaditeľovi základnej školy

T: do 20. 2. 2018                     Z: zákonný zástupca žiaka

3.      Doručenie prihlášok na príslušnú strednú školu

T: do 28. 2. 2018                    Z: riaditeľ základnej školy

     Ak uchádzač o štúdium nie je žiakom základnej školy, podáva zákonný zástupca alebo plnoletý žiak prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 28. februára 2018 (prospech v prihláške potvrdzuje škola, ktorú žiak navštevoval alebo je potrebné k prihláške pripojiť overené kópie vysvedčení).

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v jednotlivých študijných odboroch si môžete pozrieť cez link na webe školy v časti O škole – zameranie školy.