Aktivity školy

piatok, 23 jún 2017 06:15

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“, ktorej organizátorom je Diecézny katechetický úrad v Košiciach. V marci sa na našej škole uskutočnilo triedne a školské kolo tejto súťaže. Do súťaže sa zapojili dievčatá: Natália Legiňová /I.A trieda s prácou „Stvorenie sveta“/ a Veronika Kačmárová /II.A trieda s prácou „Daniel v jame levovej“/. V školskom kole sa na prvom mieste umiestnila Natália Legiňová a na druhom mieste Veronika Kačmárová. Dňa 20.4.2017 sa uskutočnilo Diecézne kolo na Diecéznom katechetickom úrade v Košiciach. Trojčlenná odborná porota hodnotila umeleckú a obsahovú stránku doručených prác. Naše dievčatá obsadili prvé dve miesta. Natália 1.miesto a Veronika 2.miesto. Dievčatám blahoželáme! Radosť je o to väčšia, pretože naša Veronika Kačmárová minulý rok v tejto súťaži obsadila výherné prvé miesto. Ocenené práce postúpili do celoslovenského kola, ktorého realizátorom je Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Levoči. Chcem poďakovať dievčatám, ktoré si pri svojich školských povinnostiach našli čas a chuť, aby mohli zviditeľniť svoju prácu, a tým aj reprezentovať našu školu. Vďaka patrí aj kolegom Mgr. Mikolajovi, Mgr. Kmecovej a Mgr. Mandelovi, ktorí veľmi radi posúdili a ohodnotili tieto práce. Cieľom tejto súťaže je výchova mladej generácie k hodnotám a pozitívnym medziľudským vzťahom.

Mgr. Monika Kališová