• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

streda, 26 september 2018 06:14

Triedne aktívy

Napísal(a) NČ

Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Strednej umeleckej škole v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 4.10.2018 sa o 16.00 hod. uskutoční plenárna schôdza, následne triedne aktívy a individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami v priestoroch Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov.
Program plenárnej schôdze (16.00 – 16.30 hod.):
- ekonomické vyhodnotenie šk. roka 2017/2018
- predloženie návrhu rozpočtu na šk. rok 2018/2019
Program triednych aktívov (16.30 – 17.30 hod.):
- informovanie o projekte ERASMUS+, IROP, OPLZ, Podpora rozvoja športu
- informovanie zákonných zástupcov o správaní, prospechu a dochádzke žiakov, možnostiach komunikácie so školou, súvislej umeleckej praxi žiakov 2. a 3. ročníka
- krajinársky kurz žiakov 2. ročníka 
- zimný pohybový kurz pre žiakov 1. ročníka a letný pohybový kurz pre žiakov 2. ročníka 
- KOŽaZ pre žiakov 3. ročníka
- maturitné skúšky
- možnosti účasti anglických lektorov na vyučovaní
- rôzne,
- diskusia,
- individuálne konzultácie s tr. učiteľom.
Individuálne konzultácie zákon. zástupcov s ped. zamestnancami školy. (17.30 – 18.00 hod.).